•  

  Úradná tabuľa

  Informácia o realizácií projektu

   

  Informácia o realizácii projektu

  Názov prijímateľa:

  Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

  Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová

  Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

  Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

  Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

  Oblasť intervencie: Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu)

  Miesto realizácie: Obec Vyšná Jedľová, Východné Slovensko, Prešovský kraj, okres Svidník

  Časový rámec realizácie projektu: Obec Vyšná Jedľová v mesiaci Jún  2018 podpísala Zmluvu o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001749

  Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 55 163,72 EUR

  Vlastný vklad: 2 903,35 EUR

  Ciele projektu: Realizáciou projektu bude okrem naplnenia špecifického cieľa výzvy v dotknutom území docielená eliminácia nelegálnych skládok a tým čistejšie a zdravšie prostredie separovanej rómskej komunity, neďaleko ktorej je v súčasnosti nelegálna skládka odpadu, ako ja samotné sociálne vnímanie osôb vylúčených zo spoločnosti na základe znečistenej lokality. Vyčistením nelegálnej skládky, odstránením odpadu a následným umiestnením veľkokapacitných kontajnerov na určených stojiskách sa tak zvýšia šance pre naplnenie globálneho cieľa, ktorým je integrácia rómskej komunity a jej sociálne začlenenie do spoločnosti. Zároveň je projekt v súlade s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

  Aktivity projektu:

  Typ aktivity: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu,

  Hlavné aktivity projektu: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu

  Typ aktivity: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

  Hlavné aktivity projektu: Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu

  Kontaktné údaje prijímateľa:

  Obec Vyšná Jedľová, Vyšná Jedľová 33, 089 01 Svidník

  IČO:00331201

  Štatutárny orgán:  Mgr. Miroslav Čepan

  e-mail: vysna.jedlova@azet.sk

  Tel: +421 54 75 211 82

  webová stránka obce: www.vysna-jedlova.sk

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                                                                                www.esf.gov.sk                                                                                                                                 www.minv.gov.sk

  Čestné prehlásenie k poplatku za odpad

  Čestné prehlásenie k poplatku za odpad

  Ak máte nárok na zníženie poplatku za odpad, je potrebné vyplniť toto čestné prehlásenie a najneskôr do konca januára doručiť na Obecný úrad. Doručiť ho môžete osobne, poštou alebo mailom na vysna.jedlova@azet.sk


  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 11:00
  Utorok: 13:00 - 17:00
  Streda: 08:00 - 11:00
  Štvrtok: neúradný deň
  Piatok: neúradný deň

  Fotogaléria

  Kalendár